Inici >> Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

La seu electrònica, prolongació de l'oficina administrativa tradicional, és un element clau en la comunicació i tramitació jurídica en suport electrònic amb la ciutadania, per tant, requereix que la seva creació, funcionament i efectes estiguin imbuïts pels principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació del titular, sempre garantint que no resultin afectats altres béns constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades de caràcter personal, el dret d'accés a la informació administrativa o la preservació dels interessos de tercers.

L'exercici de la titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis publicats dins la mateixa.

CERTIFICAT DIGITAL
Identifica electrònicament una persona. 

'És com fer-se un DNI per a navegar per Internet'. 

Què és? 
És un fitxer electrònic que es pot emmagatzemar al navegador del propi ordinador, en una memòria USB, en un CD o bé en un xip integrat en una targeta com per exemple el DNI electrònic. 

Per accedir al certificat digital s'ha de fer a través d'un PIN, un número secret que només coneix el propietari (com el PIN del mòbil). 

Per fer ús del DNI electrònic és necessari comptar a més amb determinats elements hardware i software, que ens permetràn l'accés al xip de la tarjeta i l'accés als seus continguts. Per a més informació consulteu com fer servir el DNI electrònic.

Què permet? 
Permet garantir la identitat d'una persona a Internet. Qui disposi d'un certificat digital podrà identificar-se (veure Identificació electrònica) i signar documents (veure Signatura electrònica) de forma segura i amb validesa legal. 

Com es pot obtenir? 
El certificat digital s'ha de sol.licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol.licitant, emetrà el certificat.

En el cas particular del DNI electrònic es podrà sol·licitar a les oficines d'expedició del DNI.
Per identificar-se de forma digital amb l’Ajuntament de Manacor i poder tramitar telemàticament quan el tràmit ho requereix.


SIGNATURA ELECTRÒNICA
Serveix per a signar electrònicament un document. 

'És la manera de firmar els documents electrònics.' 

Què és? 
La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut. 
Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita. 

Què permet? 
Permet signar electrònicament sol•licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix. 

Com es pot obtenir? 
Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol•licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol•licitant, emetrà el certificat. 


QUÈ ÉS EL TAULER D'ANUNCIS?
És l’instrument que permet, en última instància, notificar als interessats aquelles resolucions i actes administratius que afecten els seus drets i interessos legítims.


TRAMITACIÓ DEL DNI ELECTRÒNIC

Com obtenir el DNI electrònic?

Per obtenir per primera vegada el DNI electrònic cal anar a l'Oficina del DNI, de la Policia Nacional més propera.
És imprescindible la presència física de la persona interessada, l'abonament de la taxa corresponent i la presentació dels documents necessaris.
El lliurament del DNI i dels certificats associats es realitza personalment a la persona titular en el mateix moment de la sol·licitud.
Finalitzada la fase de gestió documental i la personalització física de la targeta, es fa la fase de personalització amb la càrrega de dades al xip de la targeta. La generació de claus es realitza a la targeta i en presència de la persona titular després de l'habilitació d'un PIN aleatori que es lliura en un sobre cec.

Podeu obtenir més informació al portal oficial sobre el DNI electrònic.