Benvinguts i benvingudes

La seu electrònica, prolongació de l'oficina administrativa tradicional, és un element clau en la comunicació i tramitació jurídica en suport electrònic amb la ciutadania, per tant, requereix que la seva creació, funcionament i efectes estiguin imbuïts pels principis de seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació del titular, sempre garantint que no resultin afectats altres béns constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades de caràcter personal, el dret d'accés a la informació administrativa o la preservació dels interessos de tercers.

L'exercici de la titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis publicats dins la mateixa.

Tràmits telemàtics

Accediu aquí per realitzar tràmits "on line"  amb certificat digital, podeu realitzar registres generals d'entrada electrònics  i altres tràmits.

Carpeta ciutadana

Des d'aquesta zona podreu realitzar el seguiment dels tràmits que heu iniciat de forma telemàtica.

Perfil del contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l

Tauler d'anuncis

D'acord a l'article 12 de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics les publicacions al taulell d'an

Serveis i tràmits

El Catàleg de Procediments Administratius és l'inventari de procediments que gestiona l'Ajuntament de Santa Margalida, que recop